Teambuilding

Teambuilding predstavuje psychosociálnu diagnostiku, ktorá svojím obsahom a svojimi cieľmi spĺňa požiadavku modernej a atraktívnej metódy komplexného ovplyvňovania vnútroskupinovej regulácie interakčného procesu, ovplyvňovania skupinových postojov, učenia sa sociálnym schopnostiam, zvyšovania kooperácie a pracovnej efektívnosti skupiny.


Tréningové programy:

Program sa začína teoretickou časťou, kde sa definujú základné aspekty, ovplyvňujúce tímový proces, účastníci sa prezentujú a aktívne vstupujú do diskusie, vedenej psychológom. Podľa vlastných kritérií sa rozdelia do skupín s formálnou organizačnou štruktúrou a pripravujú stratégiu riešenia modelovej situácie, ktorá predstavuje praktickú časť programu. Podľa okolností a požadovanej náročnosti zo strany klienta sa praktická časť programu koná v prírode, kde skupiny riešia konkrétne úlohy, náročné na tvorivosť, organizovanie a často aj na psychické a fyzické danosti členov. Počas celého trvania praktickej časti sú tímy sledované
a čiastočne usmerňované psychológom a odborníkmi – inštruktormi, ktorí dozerajú na bezpečnosť a technické zabezpečenie jednotlivých disciplín. Po ukončení praktickej časti programu sa dosiahnuté výsledky, ako aj spôsob a efektívnosť riešenia modelových úloh analyzujú a navrhujú sa riešenia. Výsledky sa porovnávajú a hodnotia na dvoch úrovniach: