Teambuilding

Teambuilding predstavuje psychosociálnu diagnostiku, ktorá svojím obsahom a svojimi cieľmi spĺňa požiadavku modernej a atraktívnej metódy komplexného ovplyvňovania vnútroskupinovej regulácie interakčného procesu, ovplyvňovania skupinových postojov, učenia sa sociálnym schopnostiam, zvyšovania kooperácie a pracovnej efektívnosti skupiny.


Psychologická analýza

Sociálne procesy v pracovných skupinách podliehajú určitým zákonitostiam, ktoré je možné odhaliť a ovplyvniť ich. A práve športové hry ako modelová situácia sú typickou oblasťou, v ktorej sa formujú kolektívy na princípoch spolupráce a súťaženia. Pracovná skupina vytvára základný rámec, v ktorom dochádza
k sociálnej modifikácii výslednej motivácie k činnosti u každého člena hlavne prostredníctvom skupinového tlaku (konformity), súdržnosti, skupinovej klímy
a noriem. V rámci pracovného kolektívu je nutné vytvárať takú skupinovú atmosféru, aby potreby uznania a moci neboli uspokojované na úkor potreby spolupatričnosti a kladných medziľudských vzťahov.